Psykoterapia

Tarvitsemasi tuki psyykkiseen hyvinvointiin

Psykoterapiapalvelut

Psykoterapiasta hyötyäkseen, ei tarvitse olla mielenterveysongelmia. Se on myös tapa ylläpitää omaa psyykkistä hyvinvointia. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden kehittyä, tutustua itseensä ja  puhua neutraalille osapuolelle. Tutustumiskäynti Kelan tukemaan psykoterapiaan hakeutuvalle 40€ / 45 min

Tutustu palveluun

Psykoterapeuttina työskentelyni lähtökohta on tasavertainen ja hyvässä kontaktissa tapahtuva hoitosuhde. Lähestyn ihmistä kokonaisvaltaisesti ja ainutlaatuisena yksilönä enkä siksi tapaa laittaa erityistä painoarvoa asiakkaan tietylle diagnoosille. Tästä lähtökohdasta toivotan kaikki asiakkaani tervetulleeksi psyykkisen pahoinvoinnin laadusta riippumatta.

Olen tavannut töissäni hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä keskosista yli satavuotiaisiin. Koen tämän monimuotoisuuden rikastuttavan tapaani toimia psykoterapeuttina. Kokemusta omaan kuitenkin eniten masennuksen, ahdistuksen, pelkojen, pakko-oireilun, syömishäiriöiden, kroonisen kivun, unettomuuden, lapsettomuuden, parisuhdeongelmien, väkivallan sekä työuupumuksen hoidosta. Aikuisten lisäksi hoidan myös lapsia ja nuoria.

Vihdin vastaanotto

VIHDINTIE 32, 03100 VIHTI

Kelan myöntämät pätevyydet

– Aikuiset 26-67-vuotiaat: Yksilö- ja ryhmäterapia/ET- pätevyys
– Nuoret 16-25-vuotiaat: Yksilö- ja ryhmäterapia
– Vanhempien ohjaus/ET- pätevyys

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Gestalt-terapia

Gestalt-terapia (hahmoterapia) on psykoterapian muoto, jossa painottuu tiedostamisen kautta henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista. Asiakkaan oman ainutlaatuisen kokemuksen tutkiminen nykyhetkessä, terapeutin ja asiakkaan välisen tasa-arvoisen ja hyväksyvän suhteen arvostaminen ja kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja tilannetekijöiden vaikutuksen huomioiminen ovat tärkeitä tutkittaessa yhteistyössä sitä, millä tavalla asiakas on omassa elämässään pyrkinyt sopeutumaan ja selviytymään niistä vaikeuksista, joita hän on kohdannut.

Gestalt-terapiassa pyritään paljon keskittymään nykyhetkeen ja menneisyyden kokemuksia työstettäessä keskitytään siihen, millä tavalla nämä menneisyyden ja nykypäivän selviytymiskeinot vaikuttavat asiakkaan elämään ja estävät häntä ylläpitämästä tasapainoaan tai hyvinvointiaan.

1. Tiedostaminen

Gestalt-terapian lähtökohta on edistää asiakkaan tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista, kehon reaktioista, havainnoista jne. Tietoisuuden lisääminen johtaa hyvinvoinnin lisääntymiseen.

2. Fenomenologia

Fenomenologisen menetelmä avulla Gestalt-terapiassa edistetään asiakkaan kykyä oppia tiedostamaan sitä, mikä hänen kokemuksestaan sytyy havaintoihin perustuen nykyhetkestä ja mikä hänen tavassaan reagoida on jäänne jostakin menneestä kokemuksesta. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää pyrkiä mahdollisimman paljon havaintoihin perustuviin reagointeihin erilaisten tulkintojen sijaan.

3. Kenttäteoria

Kenttäteoria yhdistää eri Gestalt-terapian taustateoriat mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kenttäteoriassa keskeisesti nähdään ihminen aktiivisena toimijana tilanteissa (kentässä), joissa hänen tapaansa kokea ja toimia vaikuttaa samanaikaisesti valtava määrä erilaisia tekijöitä. Kokemuksemme ja toimintamme eri tilanteissa on siten monen tekijän summa. Näiden eri tekijöiden tiedostaminen on yksi keskeinen osa Gestalt-terapiassa.

4. Eksistentiaalinen dialogi

Gestalt-terapiassa erityisen tärkeää on asiakkaan ja terapeutin välinen kontakti. Eksistentiaalinen dialogi antaa terapeutin toiminnnalle joitakin tärkeitä lähtökohtia, mm. ehdoton hyväksyminen, läsnäolo tasavertaisuus ja vahvistaminen. Näiden toimintamallien seurauksena asiakkaalle mahdollistuu tutkia yhdessä terapeutin kanssa omaa kokemustaan mahdollisimman avoimesti ja itse määrämässään tahdissa.

5. Kontakti

Ihminen ei ole eristyksissä maailmasta vaan koko olemuksemme muodostuu suhteista paitsi toisiin ihmisiin ja itseemme myös maailmaan muutenkin (asioihin, kulttuuriin, ravintoon, esineisiin jne.). Ilman näitä suhteita emme olisi olemassa. Nämä suhteet toteutuvat kontaktissa. Gestalt-terapiassa tarkastellaan etenkin sitä, miten kontakti toteutuu suhteessa itseemme että toisiin ihmisiin.

6. Kokemuskehä

Ihminen (organismi) pyrkii jatkuvasti ylläpitämään omaa kokonaisvaltaista tasapainoaan. Gestalt-terapian näkökulmasta psyykkinen pahoinvointi syntyy siitä, että luonnollinen tasapainon ylläpito järkkyy tavalla tai toisella. Kokemuskehä on vaiheittainen kuvaus itsesäätelyn toteutumisesta tarpeen syttymisestä lähtien aina tarpeen tyydyttämiseen ja vetäytymiseen asti.