Koulutukset

Hyvinvoiva työyhteisö

Kolmiosainen koulutus pyrkii edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja ymmärtää hyvinvointia tukevia vuorovaikutustyylejä.

Työstressi ja jaksaminen

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta sekä tarjota käytännön vinkkejä työyhteisön ja yksilön psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Työhaastattelu ja rekrytointi

Kuinka suoritetaan onnistunut työhaastattelu? Monipuolinen koulutus lähtien työpaikkailmoituksen laatimisesta.

Muita kokonaisuuksia

Tiedustele myös lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja hoitoon räätälöityjä koulutuksia. 

Hyvinvoiva työyhteisö

Työyhteisön jäsenten ymmärrys hyvinvointia tukevasta vuorovaikutustyylistä on yksi keskeisimmistä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja myös työtulosten tekijöistä. Koulutuksessa pyritään edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja asemastaan riippumatta edistämään näitä toimintatapoja omassa työyhteisössään. Koulutus on jaettu kolmeen pääteemaan. Koulutuksen eri teemoja voidaan painottaa, lisätä tai poistaa tilaajan toiveiden mukaan.

Yksilöiden välisen erilaisuuden ymmärtäminen

Ensimmäisessä osassa pohditaan sitä, millä tavalla ihmiset ovat psykologisilta ominaisuuksiltaan erilaisia ja millä tapaa nämä eroavaisuudet näkyvät työelämässä.

– Tunteiden kehämalli
– Viisi persoonallisuuden piirrettä (Big5)
– Motivaatio
– Ajatus/tulkintavääristymät
– Itsetunnon vaikutus työpaikalla
– Stressi- ja uupumusoireilu

Yksilön vuorovaikutusominaisuudet

Toisessa osassa tarkastellaan sellaisia yksilön vuorovaikutustyylejä ja tulkintamalleja, jotka joko edesauttavat tai estävät sujuvaa ja hyvinvointia tukevaa työkäyttäytymistä. Lisäksi tässä osiossa käydään läpi sitä, kuinka näihin ominaisuuksiin voidaan työelämässä pyrkiä vaikuttamaan.

– Kontakti
– Rajahäiriöt vuorovaikutusta estämässä
– Läsnäolo
– Kyynisyys ja halveksunta
– Dialogisuus ja manipulointi

Työyhteisön vuorovaikutuksen keskeiset ominaisuudet

Kolmannessa osassa pohditaan työyhteisön tasolla esiin nousevia keskeisiä hyvinvointia tukevia ja sitä uhkaavia tekijöitä ja näihin vaikuttamista.

– Asiaton ja vuorovaikutusta estävä työkäyttäytyminen
– Asiattoman työkäyttäytymisen selvittäminen
– Työyhteisöä tukevat ja hajottavat vuorovaikutustekijät
– Kritiikin ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen
– Jämäkkä ja rakentava viestintätyyli
– Konfliktit
– Muutosten vaikutus työyhteisöön
– Muutoksen psykologiaa

Työstressi ja jaksaminen

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi koostuvat huomattavan monista tekijöistä. Niihen vaikuttavat monet organisaatioon, työyhteisöön ja työn kuvaan liittyvät seikat mutta keskeistä on myös työntekijän kyky huolehtia itse omasta työhyvinvoinnistaan.

Koulutuksessa käydään läpi tilaajan toiveiden mukaisesti painottaen kaikkia näitä osa-alueita tavoitteena lisätä tietoisuutta sekä tarjota käytännön vinkkejä työyhteisön ja yksilön psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti joko luentona, keskustelevalla otteella tai näiden yhdistelmänä. Koulutuksen kesto voi vaihdella kahdesta tunnista kokonaiseen päivään tilaajan tarpeista riippuen.

Stressi ilmiönä

– Stressi selviytymisen näkökulmasta
– Hyödyllinen ja haitallinen stressi
– Stressin neurobiologinen tausta
– Stressi ja aivot
– Stressin keskeiset oireet ja oireilun taustat
– Työstressi ja työuupumus 
– Stressi ja mielialaoireilu (ahdistus ja masennus)

STRESSIIN VAIKUTTAVAT PSYYKKISET OMINAISUUDET

– Persoona ja stressihaavoittuvuus
– Omat sisäiset rajani
– Minäkuva ja itsetunto
– Ajattelustrategiat ja -virheet

KESKEISET HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

– Organisaatio
– Työyhteisö
– Työnkuva
– Työntekijä

TYÖN HALLINTA

– Ajankäyttö
– Työn luonteva organisointi
– Proaktiivisuus vs. reaktiivisuus
– Hallinta ja vaikuttaminen (uhri vai toimija?)

PSYYKKINEN HYVINVOINTI

– Kokonaisvaltainen näkökulma työhyvinvointiin
– Jaksaminen läpi työuran
– Psyykkinen energiatalous 
– Stressin ja jaksamisen säätelyn erityiset tekniikat: tietoisuustaidot ja rentoutuminen

Työhaastattelu- ja rekrytointikoulutus

Työhaastattelu- ja rekrytointikoulutus voidaan toteuttaa puoli- tai kokopäiväisenä tilaajan toiveiden mukaan. Koulutuksen sisältö muokataan oheisen rungon pohjalta tilaajan tarpeita vastaavaksi.

– Työpaikkailmoitus
– Persoonallisuuspiirteet ja työtehtävien psykologiset (ja ammatilliset) vaatimukset
– Hyvän haastattelutilan vaatimukset ja järjestäminen
– Lain asettamat rajoitukset työhaastattelulle
– Haastatteluotteet
– Haastattelun kokoonpano (yksilö-/ryhmähaastattelut, haastattelijoiden määrä)
– Viestintä ja vuorovaikutus
– Mitä kaikkea haastattelutilanteessa voidaan havainnoida?
– Simuloidut tehtävät
– Haastattelutilanteen sudenkuopat
– Haastattelujen analysointi
– Haastateltavan arviointiin vaikuttavien omien motiivien tiedostaminen
– Haasteellisiin persoonallisuuden piirteisiin viittaavat havainnot haastattelussa

"Kiitos, parhaimpia työhön liittyviä luentoja missä olen ollut."

Hyvinvoiva työyhteisö – koulutukseen osallistunut henkilö

"Koulutuksesta hyötyä paitsi rekrytointiin myös arkipäiväiseen esimiestyöhön."

Työhaastattelu – koulutukseen osallistunut henkilö

"Koulutus avasi uusia näkökulmia työhyvinvointiin ja auttoi näkemään selkeämmin erilaisia luonteenpiirteitä. "

Hyvinvoiva työyhteisö – koulutukseen osallistunut henkilö

"Esimies ja alaistaidot käytännössä, hyviä käytännön esimerkkejä."

Hyvinvoiva työyhteisö – koulutukseen osallistunut henkilö

"Paljon viemistä työelämään!"

Hyvinvoiva työyhteisö – koulutukseen osallistunut henkilö

"Sain koulutuksesta paljon apua ja konkreettisia ehdotuksia juuri meneillä olevaan rekryprosessiin."

Työhaastattelu – koulutukseen osallistunut henkilö

Varaa tai kysy lisää koulutuksista!